Κυπριακή Δημοκρατία Υπηρεσία Τάξισνετ Μετάβαση στην οικοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας
 
22/01/2018
Αρχή περιεχομένου σελίδας
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ TAXISnet
(Έντυπο Ε.Πρ.66 Ηλ) 2013 
Υποβάλλω αίτηση για εγγραφή στο σύστημα TAXISnet του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, για σκοπούς ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων Εισοδήματος
Τα προσωπικά μου στοιχεία είναι:
 *
 *
 (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) *
Αριθμοί Τηλεφώνων (καταχωρήστε τουλάχιστον ένα τηλέφωνο)  *
   
   
   
 *
Καταχωρήστε ΟΛΑ τα πιο κάτω από οποιαδήποτε Ειδοποίηση Επιβολής Φορολογίας Φόρου Εισοδήματος που σας έχει σταλεί.
 *
 *
(Μήκος αριθμού αναφοράς 12 ψηφία)
 *
καταχωρήστε το ποσό σε £ για έτη μέχρι το 2007 και σε € τα επόμενα έτη
(π.χ. πληρωτέο ποσό 1200,63 / επιστρεπτέο ποσό -1200,63)
 * Υποχρεωτικά πεδία
Προτίθεμαι να υποβάλλω ηλεκτρονικά το/τα πιο κάτω είδος/η Δήλωσης/ων:
Είδος Δήλωσης Εισοδήματος:
Επιλέξετε είτε Μισθωτό είτε Αυτοεργοδοτούμενο, δεν μπορούν να επιλεγούν και τα δύο έντυπα.
             
Σημείωση: Για σκοπούς εξουσιοδότησης άλλου προσώπου, όπως υποβάλλει για λογαριασμό σας Δηλώσεις Εισοδήματος μέσω του συστήματος TAXISnet, πρέπει να συμπληρωθεί επιπρόσθετα το Έντυπο Ε.Πρ.67 2013 αφού εγκριθεί η δική σας εγγραφή.
    
Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Φορολογίας
Δομή ιστοσελίδων  |  Σύνδεσμοι  |  Όροι και Προϋποθέσεις